รายงานการเงิน
:: 16 กรกฎาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 468728 เลขท้าย 3 ตัว 104 944 117 205 : เลขท้าย 2 ตัว 45 ::
วันที่ รายการ ประเภท ได้เสีย ส่วนลด สุทธิ
ยอดยกมา สุทธิ ยอดตั้งต้น ยกมา 0.00 0.00 0.00