รายงานการเงิน
:: 16 สิงหาคม 2557 รวงวัลที่ 1 : 662842 เลขท้าย 3 ตัว 639 912 187 633 : เลขท้าย 2 ตัว 91 ::
วันที่ รายการ ประเภท ได้เสีย ส่วนลด สุทธิ
ยอดยกมา สุทธิ ยอดตั้งต้น ยกมา 0.00 0.00 0.00